Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни “Трудове право”

1. Право людини на працю і гарантії його реалізації.

2. Історія виникнення та розвитку трудового права.

3. Поняття та особливості трудового права і його місце в системі права України.

4. Предмет трудового права України.

5. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.

6. Правове регулювання принципів трудового права України.

7. Теоретико-правовий аналіз юридичних гарантій трудових прав громадян.

8. Працівники як суб’єкти трудового права України.

9. Порівняльно-правовий аналіз Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України.

10. Правовий статус профспілок.

11. Правове регулювання інституту соціального партнерства в Україні та світі.

12. Правовий аналіз поняття, змісту та значення колективних договорів в Україні.

13. Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

14. Правий статус безробітного за законодавством України.

15. Контракт як особлива форма трудового договору в Україні.

16. Інститут випробування при прийнятті на роботу: роль та значення в сучасних українських реаліях.

17. Правове регулювання професійного розвитку та перекваліфікації працівників.

18. Правові питання розірвання трудового договору за ініціативою працівника.

19. Порівняльний аналіз поняття та видів робочого часу за законодавством України та зарубіжних країн.

20. Правова регламентація інституту відповідальності за порушення норм трудового законодавства.

21. Теоретико-правовий аналіз інституту трудової дисципліни.

22. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

23. Правова аналіз інституту охорони праці неповнолітніх.

24. Право на страйк: особливості реалізації в Україні та світі.

25. Особливості розгляду трудових спорів у судах України.

26. Теоретико-правовий аналіз функцій трудового права України.

27. Особливості галузевих принципів трудового права.

28. Правовий статус Міжнародної організації праці.

29. Локальні нормативно-правові акти в системі джерел трудового права України.

30. Правова регламентація правового статусу роботодавця.

31. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.

32. Правове регулювання порядку ведення переговорів та укладення колективного договору в Україні.

33. Правові засади забезпечення зайнятості молоді в Україні.

34. Трудовий договір: поняття, зміст та значення.

35. Особливості трудового договору з роботодавцем – фізичною особою.

36. Правові питання укладення строкових трудових договорів.

37. Актуальні правові питання зміни умов трудового договору в Україні.

38. Правова регламентація підстав припинення трудового договору.

39. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з підстав, пов’язаних із винними діями працівника.

40. Правовий аналіз нормування праці.

41. Інститут відпусток в Україні та світі: порівняльно-правовий аспект.

42. Особливості матеріальної відповідальності працівника за трудовим правом України.

43. Правове регулювання інституту заробітної плати в Україні та світі.

44. Актуальні питання правового регулювання праці жінок.

45. Правова регламентація інституту дисциплінарної відповідальності в Україні.

46. Заохочення за успіхи в роботі: поняття, види та значення.

47. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.

48. Правові питання підстав та порядку відшкодування шкоди у трудовому праві України.

49. Особливості причин виникнення та види трудових спорів в Україні.

50. Правова регламентація порядку вирішення колективних трудових спорів.

51. Особливості реалізації права на працю в Україні.

52. Теоретико-правовий аналіз системи трудового права України.

53. Реформа трудового права України: тенденції та перспективи.

54. Джерела трудового права України.

55. Державні органи як суб’єкти трудового права в Україні.

56. Регламентація правового статусу організації роботодавців в Україні.

57. Інститут забезпечення зайнятості і працевлаштування в Україні та світі.

58. Правові питання порядку укладення трудового договору.

59. Правовий аналіз видів трудових договорів.

60. Порівняльний-правовий аналіз інститутів сумісництва та суміщення професій у трудових правовідносинах.

61. Атестація працівників: поняття, зміст та значення.

62. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з підстав, не пов’язаних із винними діями працівника.

63. Особливості режимів та обліку робочого часу в Україні.

64. Порядок оформлення, ведення та видачі трудових книжок.

65. Теоретико-правовий аналіз поняття та видів часу відпочинку в Україні.

66. Щорічні додаткові відпустки: поняття, види та порядок надання.

67. Проблеми правової регламентації праці державних службовців в Україні.

68. Правовий аналіз інституту охорони праці в Україні.

69. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим правом України.

70. Правові питання регулювання форм та систем оплати праці.

71. Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати найманої праці.

72. Актуальні питання охорони праці на підприємстві.

73. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

74. Теоретико-правовий аналіз права працівників на безпечні і здорові умови праці.

75. Правова регламентація порядку вирішення індивідуальних трудових спорів.