Контакти

58002, м. Чернівці
вул. Банкова, 1
Навчальний корпус №20.
Тел/факс: (0372) 55-38-26
E-Mail: college@chnu.edu.ua

Погода

Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок

Fin

   Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Саме такими фахівцями є випускники освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

   У сфері фінансів  –  це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління.  Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

   У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах. У сфері банківської справи володіють практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлення операцій з надання кредитів, контролю за їх використанням та погашенням; проведення факторингових, лізингових та операцій з цінними паперами й іноземною валютою.

   У галузі страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють облік, аналіз показників діяльності страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності, розробляють довгострокові і короткострокові фінансові плани, формують фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика, виконують операції з перестрахування, контролюють достатність страхових тарифів та розробляють пропозиції щодо їх зміни.

  У сфері фондового ринку – працюють на цифровому ринку, де котируються цінні папери: акції, облігації, векселі. Якщо Ви купуєте цінні папери, а потім їх перепродуєте, то Ви – інвестор. Якщо Ви випускаєте ці цінні папери для того, щоб їх продати, то Ви – емітент або підприємство, якому потрібні гроші.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Фінанси;
• Гроші та кредит;
• Банківські операції;
• Страхові послуги;
• Фондовий ринок;
• Податкова система;
• Бюджетна система;
• Аудит;
• Бухгалтерський облік;
• Економіка підприємства;
• Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

• Дилер;
• Брокер;
• Агент страховий;
• Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
• Інс­пектор кредитний;
• Інспектор обмінного пункту;
• Інспектор-ревізор;
• Ревізор;
• Інспектор з інвентари­зації;
• Інспектори податкової служби;
• Інспектор з контролю за цінами;
• Ревізор-інспектор податковий;
• Фахівець в галузі фінансів та торгівлі;
• Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі;
• Інші технічні фахівці в галузі управління.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

• Фінансові відділи органів управління;
• Державні органи планування і місцевого самоврядування;
• Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
• Банківські установи;
• Державне казначейство;
• Страхові компанії;
• Митна служба;
• Податкова інспекція;
• Консалтингові компанії;
• Органи з планування та координації кадрової політики;
• Торгівельно-посередницькі фірми;
• Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
• Наукові і проектні установи.